top of page

Általános Szerződési feltételek

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján az alább megnevezett Szolgáltató biztosítja a Felhasználóknak, hogy az általa közvetített szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások, a Szolgáltatások közül csak egy szolgáltatásra való utalás esetén Szolgáltatás) dr. Király Balázs csecsemő- és gyermekgyógyász, nefrológus szakorvos (a továbbiakban: Szakorvos) nyújtani fogja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

 

1.2. A közvetítésre irányuló szolgáltatást (a továbbiakban: Közvetítés) az alábbi adatokkal azonosítható személy (a továbbiakban: Szolgáltató) nyújtja:

A Szolgáltató neve: Király Sportmed Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság

székhelye: 9700 Szombathely, Rohonci út 21.

cégjegyzékszáma: 18 06 106666

számlaszáma: 11747013-21449390 OTPBank

elérhetőségére vonatkozó adatok:

a Szolgáltató üzleti tevékenysége helyének postai címe: 9700 Szombathely, Rohonci ót 21.

e-mail cím:info@kiralydoktor.hu -

telefonszám: +36703173429 (nem emelt díjas telefonszám)

 

1.3. Jelen ÁSZF értelmében Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki a jelen ÁSZF-et a közvetítési feltételekre az előírt módok valamelyikén vonatkozóan elfogadja.

 

1.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit (így különösen a Közvetítés igénybevételének feltételeit) egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Szolgáltató által megjelölt napon, de nem korábban, mint a www.kiralydoktor.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) történő közzététel napján lép hatályba azzal, hogy a módosított ÁSZF a hatályba lépését követő hónap első napjától hatályos, azaz az ettől a naptól létrejövő szerződések részévé válik, illetőleg a már hatályos szerződéseket ettől a naptól módosítja. A Felhasználók a módosítást az annak hatályba lépését követően a Felhasználói Fiókba történő belépésükkel magukra nézve kötelezőnek elfogadják. A módosításról a Szolgáltató a Honlap nyitóoldaláról elérhető hivatkozáson elérhető közleményben tájékoztatja a Felhasználókat.

1.5. Hozzáférés az ÁSZF-hez: A jelen ÁSZF a Honlapon kerül elhelyezésre és PDF formátumban is letölthető és a Felhasználók által lementhető.

 

2. REGISZTRÁCIÓ

 

2.1. A Közvetítés igénybevétele a Honlapon történő regisztrációhoz kötött.

2.2. A Honlapon nagykorú, cselekvőképes természetes személyek (szülők, gondviselők) regisztrálhatnak. A regisztráció kezdeményezésével a Felhasználó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a gyermeke/gondviseltje (továbbiakban: Gyermek/Beteg) érdekében jár el, és ezen gyermeke képviseletében, illetve érdekében jognyilatkozatokat tehet (szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult), és a regisztráció során valós adatokat adott meg.

2.3. A sikeres regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon található űrlap kitöltésével és Szolgáltató részére történő továbbításával kezdeményezze a Regisztrációt, amelynek során - az „Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) dokumentumban megjelölt adatokat megadja, és - a jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri.

3. A KÖZVETÍTÉS IGÉNYVÉTELÉRE IRÁNYULÓ – ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ – SZERZŐDÉSKÖTÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ, A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB KÖZÖS SZABÁLYOK

 

3.1. A Közvetítés igénybevételéhez a Szolgáltató és a Közvetítést igénybe vevő Felhasználó között szerződéskötésre van szükség, amely a Szolgáltató és a Felhasználó között elektronikus úton jön létre. A jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

3.2. Azok a technikai lépések, amelyeket a Felhasználónak a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni:

3.2.1. A Felhasználó a szerződés megkötése előtt a Honlapon tájékozódhat Közvetítés igénybevételének feltételeiről, így különösen megismerheti a Honlapon közzétett jelen ÁSZF-et, annak – az egyes díjakat is tartalmazó – mellékletével együtt, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót.

3.2.2. A szerződéskötést megelőzően – a Honlapon történt tájékoztatással - a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét a következő információkra: - a megkötendő Szerződés szerinti Közvetítés lényeges tulajdonságai - a Közvetítésért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költsége, - a megkötésre kerülő szerződés időtartama (a szerződés a Felhasználó választása szerint havi, féléves vagy éves határozott időtartamra jön létre).

3.2.3. A szerződéskötés akként történik, hogy a Felhasználó a sikeres regisztrációval és – külön - az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléshez való hozzájárulással elfogadja a Szolgáltató Közvetítésre vonatkozó ajánlatát a jelen ÁSZF és annak melléklete szerint azzal, hogy külön jelzi, hogy PPT  (lásd 4. pont) Szolgáltatást kívánja igénybe venni a Szakorvostól (ezt a Felhasználó akként tudja megtenni, hogy a PPT linken belül regisztrál. A regisztráció után 24 órán belül, az adatok ellenőrzése után díjbekérőt kap, majd a kizárólag bankkártyás fizetés után számlát. A sikeres bankkártyás fizetés feltétele a szerződés létrejöttének.

3.3. A megkötésre kerülő Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató a Szerződést nem iktatja, azt nem rögzíti. A Szolgáltató a Szerződés adatait rögzíti, amelyek a Felhasználói Fiókban a Felhasználó számára is hozzáférhetőek.

3.4. A Szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés megkötése más nyelveken nem lehetséges.

3.5. A Szolgáltató a létrejött Szerződés teljesítését a Szerződés létrejöttétől számított egy munkanap elteltét követően kezdi csak meg.

4. A SZOLGÁLTATÁSOK A Szolgáltató - a Felhasználó jelen ÁSZF szerinti megbízása alapján - a Felhasználó és a Szakorvos közötti alábbi Szolgáltatások közvetítésére irányuló tevékenység folytatására, a Felhasználó pedig díjfizetésre köteles (a díjak – időtartamtól függően – megtalálhatók a Honlapon az egyes Szolgáltatások leírásánál). Az alább megnevezett Szolgáltatásokat tehát a Szakorvos nyújtja a Felhasználónak/Gyermeknek.

4.1. Praxis Prémium Tagság (PPT)

4.1.1. PPT Chat Királydoktor” facebook oldal zárt csoportjának tagjaként a Felhasználók a Szakorvos Facebook oldalán, a Messenger és az SMS platformokon kérdéseket tehetnek fel Gyermekük egészségével, betegségével kapcsolatban, amelyekre a Szakorvos hétköznap 4 órán belül, munkaszüneti napon és szabadság ideje alatt 24 órán belül belül válaszol.

4.1.2. Közvetlen telefonelérhetőség E szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szakorvost 8 és 20 óra között, de a rendelési időn kívül közvetlenül elérhetik telefonon. Nem fogadott hívás esetén hétköznap 2 órán belül, hétvégén, szabad- és ünnepnapokon pedig 6 órán belül a Felhasználók visszahívást kapnak.

4.1.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy évente 2x 7 napig a szolgáltatást szüneteltesse. Ennek az időpontját a szolgáltató köteles a szüneteltetés előtt 1 hónappal bejelenteni.

4.1.3. A Szolgáltató személyes, indokolt akadályoztatása (súlyos betegség, kórházi kezelés) valamint a fent leírt szolgáltatás szüneteltetés esetén nem tud helyettest biztosítani. 

5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

5.1. A Közvetítésre irányuló Szerződés a határozott idő lejártával megszűnik, és bármelyik fél indoklás nélküli azonnali hatályú felmondásával megszüntethető. A felmondás a másik félhez intézett elektronikus üzenetben hatályos.

5.2. Míg a Szolgáltató általi felmondás esetén a közvetítés díja arányosan visszajár, a Felhasználó általi felmondás esetén a már megfizetett díj nem jár vissza a Felhasználó részére.

 

6. Adatkezelés Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Szolgáltató a Honlapon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Felhasználót az általa, a regisztráció során megadott személyes adatok kezeléséről. 

bottom of page