top of page

Adatkezelési Tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Király Sportmed Egészségügyi és Szolgáltató Bt. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Király Sportmed egészségügyi és Szolgáltató Bt.

Székhely: 9700 Szombathely, Rohonci út 21.

Weblap: www.kiralydoktor.hu

Kapcsolattartás: Dr. Király Balázs

Telefon: +36703173429

E-mail: info@kiralydoktor.hu

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti: Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

 

A kezelt adatok:

Az Ön neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, gyermekének, gyermekeinek neve.

Adakezelési célok 

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

  1. A külön szövegezett ÁSZF szerinti, közvetítésre irányuló szerződésünk teljesítése céljából;

  2. Közvetítői szolgáltatásunk nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése (tevékenységünkből származó bevétel könyvvezetési és adózási kötelezettségének teljesítésére) és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük.

Az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeljük

  1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

  2. kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: a Közvetítést igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása.

  3. szerződés teljesítése jogalap: szerződéses partnerek (Felhasználók) adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállásának megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Személyes adatait kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője, valamint munkavállalói, megbízottai kezelhetik.

Az Adatkezelő az általa végzett adatkezeléshez a www.kiralydoktor.hu honlap üzemeltetőjét, mint adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név: Dr. Király Balázs….

Elérhetőségi címe: 2131 Göd, Leiningen utca 2.

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez (a Közvetítés alapjául szolgáló Szolgáltatások nyújtásához) az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név: dr. Király Balázs csecsemő- és gyermekgyógyász, nefrológus szakorvos

Elérhetőségi címe: 2131 Göd, Leiningen utca 2.

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez (könyveléshez) az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név: Nice-Price Bt.

Elérhetőségi címe:Budapest, Erdőkerülő u. 43, 1157

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez (számlázáshoz) az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név: Octonull Kft, (Billingo.hu)

Elérhetőségi címe: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Az Adatkezelő nem továbbít külföldre adatot.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg 

Hozzáférési jog 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.

Kérésére az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. 

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

Törléshez való jog

Töröljük az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezeltük; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt a Ránk vonatkozó jogi kötelezettség előírja.


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)

Ön vitatja a személyes adatai pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatai pontosságát;

b)

az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

c)

Nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása

Mi semmit nem reklámozunk az Ön részére, ilyen célból nem is kérjük és nem is kezeljük adatait. 

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keressen bennünket a info@kiralydoktor.hu elérhetőségen. Panaszát kivizsgáljuk, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatjuk a vizsgálat eredményéről és az általunk megtett intézkedésekről.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni. 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

bottom of page